1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

Producten: de producten, waaronder grondstoffen, hulpstoffen, halffabricaten en eindproducten, die ARN onder de Overeenkomst aan Wederpartij levert en/of daarmee samenhangende diensten die ARN onder de Overeenkomst voor Wederpartij verricht;

Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen ARN en Wederpartij betreffende de levering van Producten en/of het verlenen van diensten, alsmede iedere opdracht die Wederpartij aan ARN verstrekt, alsmede alle (rechts)handelingen die met één en ander verband houden;

Partijen: ARN en/of Wederpartij;

Specificaties: de technische en functionele specificaties bij de Producten;

ARN: de besloten vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te (Tiel) 4004 MB aan de Biezenwei 3, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34245542, en alle huidige en toekomstige aan haar, direct of indirect, gelieerde ondernemingen in Nederland als ook in het buitenland;

Voorwaarden: de onderhavige algemene leveringsvoorwaarden;

Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan ARN opdracht heeft gegeven tot het leveren van Producten.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen ARN en Wederpartij inclusief maar niet beperkt tot alle aanvragen, aanbiedingen, Overeenkomsten en andere rechtshandelingen ter zake de levering van Producten en/of het verlenen van diensten. Als deze Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn op één zodanige rechtsbetrekking, dan zijn zij ook van toepassing op iedere daaropvolgende zodanige rechtsbetrekking.

2.2 Afwijkingen van, wijzigingen en/of aanvullingen op deze Voorwaarden of de Overeenkomsten gelden slechts indien en voor zover ARN deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en gelden slechts voor de specifieke Overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen. In geval van strijd tussen een schriftelijke bepaling in de Overeenkomst en een bepaling in deze Voorwaarden, prevaleert de bepaling in de Overeenkomst.

2.3 ARN is te allen tijde gerechtigd de tekst van deze Voorwaarden aan te passen en opnieuw vast te stellen. Alsdan is steeds de nieuwste tekst van deze Voorwaarden van toepassing.

2.4 Eventuele algemene voorwaarden of branchevoorwaarden van Wederpartij of een derde partij zijn niet van toepassing en worden door ARN uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien één of meerdere van de bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of mochten worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van toepassing. ARN en Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

3. Offertes en totstandkoming

3.1 Alle offertes van ARN, alsmede de door ARN opgegeven prijzen, diensten, termijnen en overige condities en/of modaliteiten zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien uitdrukkelijk is aangegeven dat de offerte niet vrijblijvend maar bindend is, vervalt de offerte na verloop van veertien (14) dagen na de offertedatum. De in een offerte vermelde prijzen, diensten, termijnen en overige condities en/of modaliteiten vormen één geheel en zijn niet afzonderlijk opeisbaar.

3.2 Opdrachten geplaatst door Wederpartij zijn onherroepelijk.

3.3 ARN is te allen tijde bevoegd om onderhandelingen af te breken zonder opgave van redenen en zonder voor eventueel daardoor veroorzaakte schade aansprakelijk te zijn of gehouden te zijn tot door onderhandelen.

3.4 Een Overeenkomst tussen ARN en Wederpartij komt tot stand nadat ARN deze schriftelijk heeft bevestigd door middel van een ondertekende of elektronische bevestiging.

4. Prijzen

4.1 De door ARN opgegeven of met ARN overeengekomen prijzen en tarieven zijn netto en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen opgelegd of geheven. De prijzen en tarieven zijn gebaseerd op uitvoering gedurende normale werktijden.

4.2 Indien ARN emballage, verpakking, inlading, vervoer, verzending, lossing of verzekering van de Producten op zich heeft genomen zonder dat daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs is overeengekomen, is zij gerechtigd Wederpartij daarvoor de werkelijke kosten en/of de bij ARN gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

4.3 Werkzaamheden die niet zijn genoemd in de offerte vallen niet onder de Overeenkomst en kunnen een prijsverhogend effect hebben.

4.4 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, prijzen of tarieven een wijziging ondergaan als gevolg van een verhoging in kostenfactoren, is ARN gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig aan te passen.

5. Facturering en betaling

5.1 Betaling van facturen door Wederpartij dient plaats te vinden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum in overeenstemming met de wijze als op de factuur aangegeven, tenzij anders overeengekomen. Wederpartij is in verzuim door het enkel verstrijken van deze betalingstermijn; een sommatie en/of ingebrekestelling is hiertoe niet vereist.

5.2 ARN is gerechtigd op elk moment vooruitbetaling van een factuurbedrag dan wel enig andere financiële zekerheid te verlangen alvorens een aanvang te nemen dan wel voort te gaan met de uitvoering van de Overeenkomst.

5.3 Alle betalingen zullen zonder enige aftrek of verrekening geschieden. Wederpartij is niet gerechtigd tot opschorting van betalingsverplichtingen.

5.4 Bij verzuim van tijdige betaling van het factuurbedrag of een deel daarvan is Wederpartij vanaf de vervaldatum tot aan de dag van de algehele voldoening aan ARN een onmiddellijke opeisbare rente verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of elk gedeelte van een maand waarmee de vervaldag wordt overschreden. Indien door ARN ten gevolge van het niet nakomen van de betalingscondities tot incasso van het verschuldigde bedrag moet worden overgegaan, zijn zowel de gerechtelijke als buitenrechtelijke incassokosten geheel voor rekening van Wederpartij.

5.5 De door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langste open staan, ook als Wederpartij vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.6 In het geval de financiële positie van Wederpartij tijdens de uitvoering van de Overeenkomst wijzigt, heeft ARN het recht geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de Overeenkomst dan wel de betalingsvoorwaarden te wijzigen.

6. Levering

6.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, worden de Producten door ARN geleverd “ex works” (“af fabriek”) als bedoeld in de Incoterms 2010 althans de meest recente versie van de Incoterms ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.

6.2 ARN is bevoegd tot het doen van deelleveringen en in samenhang daarmee tot het toezenden van deelfacturen.

6.3 Opgegeven leveringstermijnen zijn bij benadering, er is geen sprake van een fatale termijn. ARN is derhalve eerst in verzuim nadat Wederpartij haar in gebreke heeft gesteld. De leveringstermijn gaat in na totstandkoming van de Overeenkomst en op het moment dat alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van ARN.

6.4 Wederpartij is verplicht de overeengekomen Producten op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip van aflevering af te nemen van ARN. Indien buiten de schuld van ARN de aanlevering niet op de overeengekomen plaats en/of de overeengekomen tijd kan geschieden, worden de Producten voor rekening en risico van Wederpartij opgeslagen.

6.5 Indien Wederpartij achterstallig is in het betalen van enige termijn, is ARN gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Wederpartij op te slaan en de (eerste) oplevering uit te stellen tot alle vervallen termijnen zijn betaald.

7. Uitvoering van de Overeenkomst

7.1 ARN behoudt zich het recht voor beperkte wijzigingen door te voeren in de samenstelling, de constructie of het ontwerp van het Product, voor zover hierdoor geen wezenlijke verandering in het Product wordt veroorzaakt.

7.2 ARN is niet verantwoordelijk voor door Wederpartij of een door Wederpartij ingeschakelde derde uitgewerkte ontwerpen (en daarbij behorende specificaties) en door Wederpartij of een door Wederpartij ingeschakelde derde ter beschikking gestelde materialen en onderdelen. Wederpartij vrijwaart ARN geheel tegen alle aanspraken van derden verband houdende met de door of namens Wederpartij ter beschikking gestelde ontwerpen, materialen en onderdelen.

8. Verplichtingen Wederpartij

8.1 Emballage dan wel verpakkingsmateriaal dat in aanmerking komt voor hergebruik, zoals kratten en dergelijke, blijft te allen tijde eigendom van ARN althans wordt nimmer eigendom van Wederpartij en dient door Wederpartij direct althans binnen dertig (30) dagen na terbeschikkingstelling aan ARN te worden terugbezorgd in schone conditie overeenkomstig geldende hygiëneregels- en voorschriften. Indien Wederpartij daarmee in gebreke blijft, is ARN gerechtigd alle kosten verbonden aan de vervanging van het desbetreffende materiaal aan Wederpartij in rekening te brengen.

9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, berusten alle rechten van intellectuele eigendom die ontstaan of anderszins tot stand komen bij de uitvoering van de Overeenkomst uitsluitend bij ARN. ARN is volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van deze rechten. Onder rechten van intellectuele eigendom wordt onder meer maar niet beperkt tot verstaan alle wereldwijde auteursrechten, naburige rechten, persoonlijkheidsrechten, merkrechten, modelrechten, databankrechten en (aanspraken op) octrooirechten die rusten op de ideeën, ontwerpen, communicatie-uitingen, tekeningen, afbeeldingen, schetsen, onderzoeken, analyses, materialen, data, resultaten, conclusies en alle andere voor intellectuele eigendom in aanmerking komende zaken.

9.2 Voor zover nodig draagt Wederpartij thans bij voorbaat alle in Artikel 1 bedoelde rechten van intellectuele eigendom volledig over aan ARN. Voor zover nodig verplicht Wederpartij zich voorts om op eerste verzoek van ARN mee te werken aan enige toekomstige handeling om de hiervoor genoemde overdracht te effectueren. In het geval Wederpartij niet over die rechten beschikt, zal zij zich maximaal inspannen om die rechten aan ARN te doen overdragen.

9.3 De in Artikel 1 genoemde informatie mag niet worden gekopieerd, aan derden worden getoond of op andere wijze worden gebruikt door Wederpartij.

9.4 Op verzoek van ARN, maar in ieder geval bij niet-totstandkoming van of na beëindiging van de Overeenkomst, dient Wederpartij alle door ARN verschafte informatie te retourneren aan ARN.

9.5 Met de verkoop van Producten verleent ARN aan Wederpartij een niet-exclusieve en niet-overdraagbare beperkte licentie op de relevante intellectuele eigendomsrechten van ARN die in verband met de Producten worden gebruikt om de door ARN aan Wederpartij verkochte Producten te gebruiken.

10. Risico-overgang en eigendomsvoorbehoud

10.1 Risico-overgang vindt plaats op het moment dat ARN de Producten conform de Overeenkomst ter aflevering aanbiedt in overeenstemming met Artikel 1 ook indien Wederpartij deze om welke reden dan ook niet afneemt.

10.2 Alle door ARN geleverde Producten blijven eigendom van ARN tot het moment Wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens ARN heeft voldaan.

10.3 Producten waarop het eigendomsvoorbehoud van ARN rust, dienen door Wederpartij gescheiden van andere zaken en identificeerbaar te worden gehouden en mogen door Wederpartij niet worden (i) vervreemd behalve voor zover dit laatste in het kader van de normale bedrijfsuitoefening geschiedt en/of (ii) bezwaard zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ARN. Dit is een onoverdraagbaarheidsbeding in de zin van artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en dit beding heeft Goederenrechtelijke werking. Tevens staat dit beding aan rechtsgeldige verpanding van de onderliggende vordering(en) in de weg.

10.4 Wederpartij is verplicht de Producten voor de duur van de voorbehouden eigendom afdoende te verzekeren.

10.5 Wederpartij zal ARN (of haar vertegenwoordiger) te allen tijde vrije toegang bieden tot de locatie waar Wederpartij de Producten heeft opgeslagen. Mocht Wederpartij zijn betalingsverplichtingen jegens ARN niet nakomen of aanleiding geven om aan te nemen dat hij zijn betalingsverplichtingen geheel of gedeeltelijk niet zal nakomen, dan is Wederpartij op verzoek van ARN verplicht op eigen kosten die Producten aan ARN te retourneren waarvan de eigendom nog niet is overgegaan en Wederpartij zegt toe om aan ARN alle medewerking te verlenen om ARN in staat te stellen om haar Producten op te halen.

11. Inspectie en non-conformiteit

11.1 ARN garandeert dat bij normaal gebruik in overeenstemming met de bijbehorende gebruikershandleiding de Producten op het tijdstip van levering aan Wederpartij en gedurende een periode van twaalf (12) maanden vanaf de leveringsdatum, vrij zullen zijn van gebreken voor wat betreft materialen en vervaardiging en in wezenlijke mate zullen beantwoorden aan de Specificaties van ARN voor het betreffende Product. Arbeidsloon, (de-)montage en/of (de-)installatie zijn van deze garantie uitgesloten. De enige en uitsluitende verplichting die ARN heeft en de enige en uitsluitende remedie die Wederpartij heeft met betrekking tot claims onder deze garantie is beperkt tot, naar keuze van ARN, (i) het repareren, of (ii) het zorgen voor een vervanging van het defecte of niet aan de Specificaties beantwoordende Product, of (ii) een gepaste vergoeding voor de koopprijs daarvan. De niet aan de Specificaties beantwoordende of gebrekkige Producten worden eigendom van ARN zodra deze vervangen zijn of er een vergoeding voor is toegekend.

11.2 Bij de oplevering in gedeelten, beginnen de garantietermijnen te lopen bij de oplevering van het betreffende gedeelte.

11.3 Voor verwerkte materialen en onderdelen afkomstig van derden geldt de door deze derden verleende fabrieksgarantie.

11.4 Geen garantieverplichting bestaat voor de door Wederpartij voorgeschreven constructies, materialen en/of onderdelen of voor door Wederpartij of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal.

11.5 Producten kunnen door Wederpartij in het kader van de garantie alleen worden geretourneerd naar de aangewezen locatie van ARN. Indien een aanspraak uit hoofde van de garantie terecht is, zal ARN de transportkosten voor haar rekening nemen. Indien wordt vastgesteld dat geretourneerde Producten niet gebrekkig zijn en wel aan de Specificaties beantwoorden, dient Wederpartij de prijs van deze Producten te betalen vermeerderd met de in verband ermee opgekomen kosten ter zake van transport, testen en afhandeling.

11.6 Niettegenstaande het bovenstaande heeft ARN geen verplichtingen op basis van de garantie indien blijkt dat de Producten ondeugdelijk, in strijd met de door ARN gegeven instructies en/of niet op de juiste wijze zijn opgesteld, geïnstalleerd, behandeld, gebruikt, bewaard of onderhouden.

11.7 Met inachtneming van de toepasselijke dwingendrechtelijke bepalingen geldt de garantie zoals uiteengezet in dit Artikel 11 uitsluitend rechtstreeks voor Wederpartij en niet voor diens klanten, agenten of vertegenwoordigers en treedt in de plaats van alle andere garanties, van expliciete of impliciete aard. Alle andere garantieverplichtingen worden hierbij specifiek door ARN van de hand gewezen.

11.8 Met inachtneming van de in Artikel 12 van de Voorwaarden uiteengezette uitsluitingen en beperkingen geldt dat het voorgaande een weergave is van de volledige aansprakelijkheid van ARN en de met haar verbonden ondernemingen in verband met gebrekkige of niet aan de Specificaties beantwoordende Producten.

11.9 Wederpartij is verplicht de Producten onmiddellijk na levering te inspecteren. Klachten ter zake van zichtbare gebreken dienen binnen veertien (14) dagen na levering nauwkeurig en voldoende omschreven schriftelijk ter kennis worden gebracht aan ARN, bij gebreke waarvan elke aanspraak van Wederpartij jegens ARN vervalt. Verborgen gebreken dienen door Wederpartij binnen dertig (30) dagen nadat deze zijn ontdekt dan wel redelijkerwijs hadden behoren te zijn ontdekt, doch uiterlijk binnen twaalf (12) maanden schriftelijk en nauwkeurig en voldoende omschreven ter kennis worden gebracht aan ARN, bij gebreke waarvan elke aanspraak van Wederpartij jegens ARN vervalt.

12. Aansprakelijkheid

12.1 De totale aansprakelijkheid van ARN in verband met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad of welke rechtsgrond dan ook is (cumulatief) beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door ARN gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van ARN beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde onder de Overeenkomst met een maximum van EUR 100.000,00.

12.2 ARN is niet aansprakelijk voor gevolgschade en/of indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gederfde omzet en/of winst, gemiste besparingen, reputatieschade, verminderde goodwill, verlies van gegevens en schade door bedrijfstagnatie.

12.3 Een eventuele vordering van Wederpartij tot schadevergoeding dient door hem ingediend te worden binnen dertig (30) dagen na de datum van de gebeurtenis die aan de vordering ten grondslag ligt. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van ARN, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij Wederpartij aannemelijk kan maken dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

12.4 Alle aanspraken van Wederpartij vervallen indien deze niet binnen één (1) jaar nadat Wederpartij respectievelijk de derde bekend was of redelijkerwijze kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

12.5 Wederpartij vrijwaart ARN voor aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Wederpartij toerekenbaar zijn.

13. Overmacht

13.1 Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe is verhinderd als gevolg van overmacht. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van Partijen zoveel mogelijk te proberen overmachtsituaties te voorkomen en te vermijden.

13.2 Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis of omstandigheid al dan niet te voorzien ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst welke zich naar maatstaven van redelijkheid onttrekken aan de invloed van de Partij en als gevolg waarvan redelijkerwijze geen vervulling van haar verplichtingen geëist kan worden, zoals, maar niet beperkt tot: werkstaking, bedrijfsstoring, onderbrekingen in het productieproces, storing of defecten in internet, stroomstoring, bedrijfsbezetting en overmacht van toeleveranciers.

13.3 In geval van overmacht zijn Partijen zonder rechterlijke tussenkomst bevoegd zonder dat daardoor enige aansprakelijkheid voor eventuele daaruit voortvloeiende schade jegens Wederpartij ontstaat hetzij (i) de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, hetzij (ii) indien de situatie van Overmacht blijft bestaan gedurende een periode van zes (6) achtereenvolgende maanden (of indien naar redelijkheid door ARN verwacht wordt dat de vertraging zich zal uitstrekken over een periode van zes (6) achtereenvolgende maanden) de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

13.4 Indien ARN bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren.

14. Beëindiging

14.1 Zonder afbreuk te doen aan enige rechten en rechtsmiddelen welke ARN eventueel heeft of ten dienste staan van ARN uit hoofde van de Overeenkomst of de wet, is ARN gerechtigd de Overeenkomst of enig onderdeel ervan, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Wederpartij met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder enige aansprakelijkheid jegens Wederpartij, indien:

a. Wederpartij een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en nalaat zodanige tekortkoming te herstellen binnen veertien (14) dagen na schriftelijke ingebrekestelling;

b. Enige procedure inzake insolventie, faillissement (daaronder mede inbegrepen reorganisatie), liquidatie of opheffing ten aanzien van Wederpartij op gang wordt gebracht (ook als een dergelijke procedure vrijwillig of onvrijwillig door Wederpartij wordt geïnitieerd), Wederpartij onder een beheerder of bewindvoerder wordt geplaatst of ten behoeve van crediteuren van Wederpartij een overdracht plaatsvindt of Wederpartij zijn activiteiten staakt;

c. De Wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard op Wederpartij;

d. Wederpartij overlijdt;

e. Aan de zijde van Wederpartij een wijziging in de zeggenschap voordoet; of

f. Wederpartij wordt geconfronteerd met een beslag dat een belemmering kan vormen voor de uitvoering en nakoming van de Overeenkomst of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest.

14.2 Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na opzegging of ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven alsdan.1 bestaan. In alle gevallen genoemd in Artikel 1 is iedere vordering welke ARN ten laste van Wederpartij heeft direct opeisbaar.

15. Geheimhouding

15.1 ARN en Wederpartij zullen ervoor zorg dragen dat alle informatie die zij van elkaar ontvangen en waarvan zij weten of behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, geheim wordt gehouden.

15.2 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij zullen Partijen de vertrouwelijke informatie die hen ter beschikking staat, niet aan derden ter beschikking stellen en aan haar personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties en van hen dezelfde geheimhoudingsverplichtingen wordt bedongen.

16. Overdracht

16.1 Wederpartij is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst over te dragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ARN. Dit is een onoverdraagbaarheidsbeding in de zin van artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en dit beding heeft goederenrechtelijke werking. Tevens staat dit beding aan rechtsgeldige verpanding van de onderliggende vordering(en) in de weg.

17. Toepasselijk recht; bevoegde rechter

17.1 Op alle met ARN gesloten Overeenkomsten, waarvan deze Voorwaarden geheel of ten dele deel uitmaken, is Nederlands recht van toepassing.

17.2 De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende Producten van 11 april 1980 (“Weens Koopverdrag”) wordt door Partijen nadrukkelijk uitgesloten.

17.3 Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter van de Rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem.