Privacy

Uw privacy is van groot belang voor Circore. Wij willen daarom open en transparant zijn over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. In deze privacy policy kunt u lezen welke gegevens wij verzamelen en waarom wij deze gegevens bewaren. Daarnaast leest u in dit document wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en hoe u hier gebruik van kunt maken. Persoonsgegevens zoals genoemd in deze verklaring, worden door Circore alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoet ARN aan de privacywetgeving. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Circore, Biezenwei 3, 4004 MB Tiel. Indien u na het lezen van onze Privacy Verklaring vragen heeft kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onder aan dit document.

Wanneer is deze Privacy Verklaring van toepassing:

Deze verklaring is van toepassing op persoonsgegevens die door Circore worden verwerkt.

Circore verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te communiceren. Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect naar u herleidbaar zijn.

Welke gegevens worden door Circore vastgelegd?

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Circore verwerkt ten behoeve van administratieve doeleinden, relatiebeheer, communicatie en om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomst of voor het aangaan daarvan.

Welke soort persoonsgegevens verwerken wij?

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Geslacht
 • Bedrijf
 • Bankgegevens
 • Betalingsgegevens

Wat is de juridische grondslag van de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerking is noodzakelijk om uitvoering te geven aan een overeenkomst en/of vanwege ons gerechtvaardigd belang.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden tot twee jaar na beëindiging  van de overeenkomst bewaard en daarna enkel in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar (Deze termijn vloeit voort uit de administratieplicht van art 52 AWR) en ten behoeve van het voeren van verweer voor 5 jaar of zolang rechtens noodzakelijk.

Persoonsgegevens bezoekers website

Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens van bezoekers van de website worden verwerkt om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren. Daarnaast analyseert Circore uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Als er zogenaamde informatieprofielen worden bijgehouden, dan worden die uitsluitend gebruikt om de website beter af te stemmen op de behoefte van de gebruiker en wordt dat u van tevoren meegedeeld. Informatieprofielen houden bij waarop gebruikers zoeken (zoektermen), welke informatie ze opvragen en bijvoorbeeld hoe ze door de site navigeren. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan persoonsgegevens. Ze kunnen dus niet worden herleid naar een persoon.

Welke soort persoonsgegevens verwerken wij?

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Wat is de juridische grondslag van de verwerking van uw persoonsgegevens?

Circore verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd (commercieel) belang, voor de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst of omdat u Circore uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden door Circore voor langere termijn bewaard, dit is echter nooit langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de activiteiten. Het kan echter voorkomen dat op grond van een wettelijke bepaling Circore wordt verplicht uw gegevens langer te bewaren.

Persoonsgegevens nieuwsbrief abonnees

Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden verwerkt om de nieuwsbrief te versturen en u te informeren over nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen van onze diensten en producten. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van een nieuwsbrief, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere brochures toe te zenden (behalve als u dat heeft aangegeven). Het betekent ook dat uw gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld aanbiedingen.

Welke soort persoonsgegevens verwerken wij?

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Emailadres

Wat is de juridische grondslag van de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerking is op basis van toestemming door middel van een opt-in inschrijving voor de nieuwsbrief.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard. U kunt zich echter op elk moment weer uitschrijven. Dit kan via de link onderaan elke nieuwsbrief.

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder- lobbycontacten en/of geïnteresseerden.

Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Circore verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten en ten behoeve van het relatiebeheer. Uw gegevens worden tevens verwerkt ten behoeve van de behartiging van onze belangen als organisatie in de maatschappelijke context.

Welke soort persoonsgegevens verwerken wij?

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • Emailadressen
 • Bedrijf
 • Geslacht

Wat is de juridische grondslag van de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerking is gerechtvaardigd op basis van ons commercieel belang, ons organisatiebelang en op basis van (mondelinge) toestemming, toestemming door afgifte van visitekaartjes.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Circore bewaart uw gegevens voor langere termijn, dit is echter nooit langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de activiteiten en u wordt gezien als prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde.

Persoonsgegevens n.a.v. een sollicitatieprocedure

Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Circore gebruikt uw gegevens enkel ten behoeve van de sollicitatieprocedure voor de functie waarvoor u hebt gesolliciteerd. Aan de hand van deze gegevens wordt gekeken of u geschikt bent voor de functie en om contact met u op te nemen en/of informatie op te sturen.

Wat voor soort persoonsgegevens verwerken wij?

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • CV en motivatiebrief
 • Optioneel, foto
 • Optioneel, social media account gegevens

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerking van uw gegevens is gebaseerd op de uitvoer van een (eventuele) overeenkomst en/of een gerechtvaardigd belang, namelijk de uitvoering van de betreffende sollicitatieprocedure.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wanneer u bij Circore solliciteert worden uw gegevens uiterlijk vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd. Indien u toestemming heeft gegeven om uw gegevens te bewaren voor een toekomstige functie worden uw gegevens uiterlijk een jaar na het eind van de sollicitatieprocedure verwijdert.

Persoonsgegevens t.b.v. klantenservice

Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Circore gebruikt uw persoonsgegevens om uw vragen te beantwoorden en om telefonisch of via e-mail technische ondersteuning te geven.

Welke soort persoonsgegevens verwerken wij?

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Inlognaam

Wat is de juridische grondslag van de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang en om uitvoer de geven aan de overeenkomst.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Circore bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is.

Registratie bezoekers kantoor

Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Circore gebruikt uw gegevens om de veiligheid van onze bezoekers en personeel te waarborgen, de beveiliging van onze gebouwen en het registreren van incidenten.

Welke soort persoonsgegevens verwerken wij?

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Camerabeelden

Wat is de juridische grondslag van de verwerking van uw persoonsgegevens?

Verwerking vindt plaats op basis van gerechtvaardigd belang om de panden van Circore te beveiligen en incidenten te kunnen registreren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Circore bewaart uw gegevens niet langer dan zes maanden. Camerabeelden worden niet langer dan vier weken bewaard. In geval van een incident worden de beelden bewaard tot het incident is afgehandeld.

Verstrekken aan derden

Uw gegevens worden niet verkocht aan derden. Circore verstrekt uw gegevens uitsluitend voor zover noodzakelijk is voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Daarnaast kan Circore persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij zoals een toezichthouder of een andere instantie met openbaar gezag bekleedde, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat of aan deze of andere instanties voor zover gerechtvaardigd ten behoeve van de preventie, detectie en opvolging van fraude en onregelmatigheden waaronder ter incassering van vorderingen.  Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelt Circore andere bedrijven in. Met bedrijven die in opdracht van Circore uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Circore blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Social media:

Op de website van Circore zijn buttons te vinden om webpagina’s te kunnen promoten of delen op social media kanalen of websites van derden zoals Twitter en LinkedIn. Circore houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze partijen. Wij adviseren u de privacy statement van deze partijen door te lezen. Daarnaast is Circore te vinden op verschillende social media kanalen zoals LinkedIn en Twitter. Wanneer u Circore via deze kanalen volgt kan het zijn dat Circore toegang krijgt tot een deel van uw openbare gegevens. De grondslag voor de gegevensverwerking via social media is het algemeen belang om de dienstverlening en social media-activiteiten van Circore te verbeteren

Gegevens van kinderen:

De dienstverlening van Circore is niet gericht op kinderen. Daarom worden er enkel en alleen gegevens van kinderen jonger dan 18 jaar bewaard met nadrukkelijke toestemming van een ouder of voogd.

Binnen de EU:

Circore verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

Bewaartermijn:

Circore bewaart persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verwerkt. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 2 jaar. Dat wil zeggen dat wij gegevens 2 jaar na afloop van de overeenkomst, de transactie of het contact zullen verwijderen. Wanneer een andere bewaartermijn geldt, stellen wij u daarvan op de hoogte. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst. Tevens uitgezonderd zijn verwerkingen voor specifieke doeleinden zoals de verwerkingen ten behoeve van het voeren van verweer in en buiten rechte.

Beveiliging:

Circore hanteert een veiligheidsniveau dat gezien de stand van huidige techniek gepast is om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.  Circore zorgt er voor dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvan het noodzakelijk is dat zij daarmee werken. Daarnaast laat Circore de beveiliging regelmatig toetsen door externe experts. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of heeft u aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op. Door het SSL-certificaat op onze website wordt een veilig bezoek aan website gewaarborgd.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser. Cookies bevatten slechts een uniek nummer en geen persoonsgegevens. Circore gebruikt cookies om er voor te zorgen dat de website naar behoren werkt en om deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast gebruiken wij cookies om uw surfgedrag bij te houden en u op maat gemaakte content aan te bieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Rechten omtrent uw gegevens:

 • Recht op toegang: u heeft te allen tijde het recht om geïnformeerd te worden en toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die door Circore worden verwerkt.
 • Recht op rectificatie: u heeft te allen tijde het recht Circore te verzoeken deze gegevens te corrigeren of bij te werken indien deze niet volledig of onjuist zijn.
 • Recht op verwijdering: u heeft te allen tijde het recht om de door Circore verwerkte gegevens te verwijderen.
 • Recht op bezwaar: indien u niet langer wilt dat Circore uw gegevens gebruikt heeft u te allen tijde het recht Circore te verzoeken dit gebruik te stoppen.
 • Recht op overdraagbaarheid: u heeft te allen tijde het recht om een kopie in elektronische vorm van uw persoonsgegevens op te vragen en deze persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij.
 • Uitoefenen recht: wij vinden het belangrijk om u goed bij te staan in de uitoefening van uw recht. Indien u een van de bovengenoemde rechten wilt inroepen, kunt u contact met ons opnemen.

Klachten:

Bent u van mening dat Circore niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, dan vragen wij u hierover contact met op ons op te nemen. Wanneer u niet naar tevredenheid bent geholpen, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassing van het beleid

Circore behoudt zich het recht voor deze beleidsregels te allen tijde aan te passen in het belang van de zakelijke activiteiten en nodigt de bezoeker uit deze pagina af en toe te raadplegen om te controleren of er iets is veranderd.

Vragen:

Mocht u naar aanleiding van deze Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Contactgegevens:

Circore

privacy@arn.nl

Biezenwei 3

4004 MB Tiel